Typ:     A- A A+

Cisterciácké období

Cisterciácký řád založil v. XI století sv. Robert z Molesme. První cisterciácký klášter v Polsku byl založen v roce 1139 v Jędrzejowie. Právě odsud přišli první mniši do zakládaného opatství v Rudách.Datum příchodu bratří je obtížné určit. Má se za to, že okolo roku 1255 přišla první skupina, která měla za úkol připravit příbytek pro zbytek konventu. Konečné datum nastěhování konventu se pohybuje mezi lety 1258 a 1261.

 

Hospodářský rozvoj opatství se opírá o vlastnictví nemovitostí a četných výsad, které klášter získal díky zakladájící listině knížete Vladislava. Hranice klášterních držav určuje zásada tří mil (od Hlivic, Ratiboře a Kozlí). Prvním opatem kláštera byl Petr I (1252- 1274). V období jeho spravování se klášter začal rozvíjet díky přicházejícím kolonistům, zakládání nových vesnic, půdnímu hospodaření a platbou rolníka pánu za vuužívání půdy nikoliv robotou, nýbrž penězi. Klášter dostával desátek z poddaných vesnic.

 

Již v roce 1280 Rudy byly opatstvím dynamicky se rozvíjejícím. Pracovní sílu kláštera tvořili jednak nájemní mniši a jednak poddaný lid s robotní povinností. Důležitými hospodářskými odvětvími byly chov dobytka, obdělávání půdy, pěstování zeleniny a rybolov. Postupně se rozvíjelo také včelaření (obnášelo např. medovinu a vosk) a výroba ovčí vlny. XVI přineslo počátek rozvoje průmyslu. V roce 1586 byly vystavěny první železárny ve Stodołach, a v roce 1712 první sklárna. Ta vyráběla mimo okenního skla zrcadla, karafy a dokonce skleněné perly, jež byly vyváženy do Rakous.

 

Bez ohledu na rostoucí materiální úroveň kláštera se opatství opakovaně nacházalo na pokraji bankrotu. Co to způsobovalo? V XVII století časté útoky cizích vojsk, která vyžadovala placení kontribucí. Jindy vojska a ozbrojené tlupy rabovaly a armády ničily celé kraje. Dalším úderem byly slezské války, kdy bylo třeba nejen platit vysoké kontribuce cizákům, tentokrát pruským vojskům,ale také speciální 50% daň z příjmu. Mniši byli také nuceni nést náklady na provoz lodi na Odře, hasičských družin v každé vesnici a náklady výstavby drátovny. Navíc opatství bylo nuceno pěstovat bavlnu, moruše a tabák. V XIX století klášter zatížilo vybudování špitálu pro francouzské vojáky. Ovšemže se cisterciáci v Rudách nezabývali výlučně ekonomikou. Snad už v XIV století byla v Rudách zřízena první předklášterní škola, která připravovala chlapce ke kněžské službě a životu v Řádu. Na začátku XVIII století byla postavena první, dřevěná vesnická škola pro děti, v následujícím století přeměněná na obecní školu. Přesnější a doložené informace na toto téma ovšem chybí. V roce 1744 bylo založeno Gymnázium s konviktem šlechtické mládeže, která se zde vzdělávala v cizích jazycích, hudbě, dějinách, zeměpisu a přírodních vědách. O několik let později byl v areálu kláštera vystavěn divadelní sál. Od roku 1765 existovala vysoká škola pedagogického a filozofického zaměření. Velkou pozornost mniši věnovali klášterní knihovně, pro kterou opatřovali knihy v Morimonda Waltsassen. Bibliotéka byla rozmnožována o knihy přepisované v klášterním skriptorium.  V roce 1812 zdejší knihovna obsahovala 10-12 tisícknih.

 

Doba cisterciáckého hospodaření se nachýlila ke konci v XIX století. V roce 1810 byl majetek kláštera sekularizován. Zrekvírovali pokladny, archívy, byly odebrány insignie a pečeti opata. Všechen majetek byl převeden na knížete von Hessen - Kassel.

Portál tvořený románským lomeným obloukem
Portál tvořený románským lomeným obloukem
Mapa - P.B. Wernera (1737)
Mapa - P.B. Wernera (1737)

Projekt s finanční podporou z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámce programu Podnikání a inovace.

Všechna práva vyhrazena - Info Kiosk Rudy © 2011
Generální dodavatel: PRB ERBUD

Projekt a provedení:
Děkujeme za spolupráci: CREDITS