Czcionka:     A- A A+

Wybierz język:

Ścieżki dydaktyczne

Użytek ekologiczny

Szczególne wartości przyrodnicze terenu zespołu klasztorno-pałacowo-parkowego odnaleźć można także na terenie użytku ekologicznego „Starorzecze przy klasztorze w Rudach Wielkich”, którego celem ochrony jest zachowanie walorów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych ekosystemu hydrogenicznego ze stanowiskami regionalnie rzadkich ustępujących gatunków roślin. Przy użytku ekologicznym biegnie ścieżka dydaktyczna, która dzięki rozmieszczonym tablicom informacyjnym przybliża historię miejsca i szczegóły dotyczące roślin chronionych.

 

Ścieżki dydaktyczne

Bogactwo rudzkich terenów zostało udostępnione w formie licznych szlaków, zorganizowanych w ścieżki dydaktyczne. W przypałacowym parku w samych Rudach wytyczono, ścieżkę dendrologiczną pod nazwą „Obrazy malowane drzewami”, ścieżkę faunistyczną pod tytułem „Owady” oraz faunistyczno - florystyczną ścieżkę „Cztery pory roku- jesień”. Na terenie rekreacyjnym po zachodniej stronie opactwa urządzono mini ścieżkę dydaktyczną prezentującą wartości przyrodnicze i kulturowe użytku ekologicznego „Starorzecze przy klasztorze w Rudach Wielkich”. Przy budynku opactwa rozpoczyna się rowerowa ścieżka dydaktyczna, przebiegająca przez tereny pożarzyska, obok wieży obserwacyjnej Borowiec oraz uroczyska Dziewcze Groby i Orłowiec. Jest to jedna z nowocześniejszych ścieżek województwa śląskiego o charakterze edukacyjnym. Na 16 km trasie rozstawionych jest 35 tablic informujących zarówno o cysterskich tradycjach, jak i o przyrodniczych walorach okolic. Centralnym punktem ścieżki jest „Zielona Klasa”, usytuowana w 2/3 długości ścieżki, może pomieścić 30-40 osób. Zorganizowane grupy mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Nadleśnictwo Rudy Raciborskie w ramach edukacji leśnej społeczeństwa.

Ścieżki dydaktyczne znajdziemy również na terenie rezerwatu „Łężczok”. Pierwsza z nich pozwala na obserwację ekosystemu wodnego stawów Brzeziniok i Grabowiec, druga to aleja drzew pomnikowych a na kolejnej obserwować można ekosystem łąkowy rezerwatu. Czwarta ścieżka prezentuje łęgowe i grądowe fragmenty rezerwatu, a piąta zwraca uwagę na roślinność wodną stawów Salm Duży i Babiczok Płn oraz miejsca żerowania bociana czarnego i bielika. Ostatnią ścieżkę stanowi ekosystem wodny stawu Babiczok Płd z wyspami lęgowymi między innymi mewy śmieszki.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

Wszelkie prawa zastrzeżone - Info Kiosk Rudy © 2011
Generalny wykonawca robót: PRB ERBUD

Projekt i wykonanie:
Dziękujemy za współpracę: CREDITS